دبیرخانه شورای فنی پروتئین | معاونت بهبود تولیدات دامي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

شروع توزیع تخم نوغان در استان خراسان شمالی

با توجه به هماهنگی های به عمل آمده توزیع تخم نوغان با قیمت هر جعبه

اطلاعیه

شرح وظایف:

برنامه ریزی و نظارت بر پيگيري امور مرتبط با تسهيلات بانكي معاونت و دفاع از آن تا مرحله تصويب

ـ برنامه ریزی و نظارت بر توزيع شهرستانی تسهيلات بانكي زيربخش (سرمايه‌اي ـ سرمايه در گردش)

ـ برنامه ریزی و نظارت بر تنظيم دستورالعمل‌ها اجرايي تبصره‌هاي قانون

ـ برنامه ریزی و نظارت بر برآورد نرم پرداخت تسهيلات بانكي سرمايه‌اي و سرمايه در گردش جهت واحدهاي طيور و دام

ـ نظارت بر جمعبندي عملكرد طرحهاي عمراني ملي و استاني معاونت امور دام

ـ نظارت بر جمعبندي عملكرد تسهيلات بانكي توزيع شده از طريق شهرستانها و بانك

ـ تهیه گزارش های آمار از وضعیت تولیدات دام و طیور استان

- ارزیابی کلی برنامه های در دست اجرا از طریق بررسی های لازم وحضور در مناطق موردنظر وبازدیدهای دوره ای.

- شرکت در جلسات کمیسیون هماهنگی برنامه ریزی های لازم دربخش دام و طیور و ارائه نظر درباره مسائل مطروحه

- پيگيري و انجام سایر امور ارجاعی  از سوی مقام مافوق