پروژه تولید گوسفندان دوقلوزا در مرکز اصلاح نژاد گوسفند کردی شهرستان شیروان - پروژه تولید گوسفندان دوقلوزا در مرکز اصلاح نژاد گوسفند کردی شهرستان شیروان | معاونت بهبود تولیدات دامي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

شروع توزیع تخم نوغان در استان خراسان شمالی

با توجه به هماهنگی های به عمل آمده توزیع تخم نوغان با قیمت هر جعبه

اطلاعیه

اقتصاد واحد های پرورش گوسفند وابسته به تولید گوشت وتعداد بره زایی وزایش در طول سال است در راستای دستیابی به افزایش بهره وری وافزایش تولید بره به ازای هر میش در سال پروژه تولید گوسفندان دوقلوزا در مرکز اصلاح نژاد گوسفند کردی شهرستان شیروان اجرا شد.در این پروژه ژن دو قلو زایی از گوسفندان نژاد افشاری-برولا به گوسفندان نژاد کردی منتقل شد

داوطلب مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی افزود: در سال 94 تعداد 5بره آمیخته از نژاد های برولا وکردی در این مرکز تولید شده است که تعداد 4 راس آنها حامل ژن دو قلو زایی می باشند،این گوسفندان دو قلو زا بوده وبطور متوسط یک بره درسال نسبت به سایر گوسفندان  بیشتر تولید خواهند نمود،افزایش تعداد بره زایی و تولید گوشت به اقتصاد واحد های پرورش گوسفند کمک خواهد کرد.این پروژه در سال 95 بر روی 150 راس میش کردی اجرا گردید.