آمار جوجه ریزی واحدهای مرغ گوشتی در سال1395 - آمار جوجه ریزی واحدهای مرغ گوشتی در سال1395 | معاونت بهبود تولیدات دامي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

شروع توزیع تخم نوغان در استان خراسان شمالی

با توجه به هماهنگی های به عمل آمده توزیع تخم نوغان با قیمت هر جعبه

اطلاعیه

 فایل ها

     حجم فايل:  81.03 KB