سال 1391 | معاونت بهبود تولیدات دامي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

شروع توزیع تخم نوغان در استان خراسان شمالی

با توجه به هماهنگی های به عمل آمده توزیع تخم نوغان با قیمت هر جعبه

اطلاعیه

 فایل ها

 دام صنعتي    حجم فايل:  172 KB
 دام سنتي    حجم فايل:  39 KB
 آبزيان    حجم فايل:  109.5 KB
 تولیدات دام و طیور 91 به تفکیک نوع دام و شهرستان    حجم فايل:  35 KB
 سرانه مصرف محصولات دام طيور و آبزيان    حجم فايل:  36 KB