معرفی | معاونت بهبود تولیدات دامي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

شروع توزیع تخم نوغان در استان خراسان شمالی

با توجه به هماهنگی های به عمل آمده توزیع تخم نوغان با قیمت هر جعبه

اطلاعیه
احمد داوطلب زرقی
سمت : مدیر اموردام
آدرس : بجنورد- بلوار مدرس - سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی - مدیریت اموردام
تلفن مستقیم :232262423-058

تلفن داخلی:232-32254300-058