اعجاز خلقت درزندگی زنبور عسل-(1) - اعجاز خلقت درزندگی زنبور عسل-(1) | معاونت بهبود تولیدات دامي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

شروع توزیع تخم نوغان در استان خراسان شمالی

با توجه به هماهنگی های به عمل آمده توزیع تخم نوغان با قیمت هر جعبه

اطلاعیه
َوأّوحَیَ رُبکَ إلَی النَحلِ أنِ اتَخِذِی مِنَ الِجَبالِ بُیُوتاً َومِنَ الشَجَرَِوِممَا یَعرِشُونَ« 68»  ثُمَ کُلِی مِن کُلِ  الثَمَرَاتِ فَاسلُکِی ُسُبلَ َربِکِ ذُلُلً یَخُرُج مِن ُبطوُنِهَا َشَرابٌ مُختَلِفٌ ألوَانُهُ فِیهِ شِفآءٌ ِللنَاسِ إنَ ِفی ذلِکَ لایِةً لِقَومٍ یَتَفَکَرُونَ« 69» (سوره نحل)
  
                                    
(خداوند به زنبور عسل وحی کرد که در کوهها و درختان و سقفهای رفیع منزل گیرید. و سپس از میوه‌های شیرین و از حلاوت و شهد گلهای خوشبو تغذیه کنید و راه پروردگارتان را به اطاعت بپویید، آنگاه از درون آنها شربت شیرینی به رنگهای مختلف بیرون آید که در آن شفاء مردمان است در این کار نیز آیت قدرت خدا برای متفکران پیداست).