آدرس و تلفن | معاونت بهبود تولیدات دامي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

شروع توزیع تخم نوغان در استان خراسان شمالی

با توجه به هماهنگی های به عمل آمده توزیع تخم نوغان با قیمت هر جعبه

اطلاعیه
آدرس : بجنورد- خیابان مدرس- سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی- معاونت بهبود تولیدات دامی
تلفن : 32257998-058 و 32254300-058 داخلی: 234
نمابر