معرفی معاون | معاونت بهبود تولیدات دامي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

شروع توزیع تخم نوغان در استان خراسان شمالی

با توجه به هماهنگی های به عمل آمده توزیع تخم نوغان با قیمت هر جعبه

اطلاعیه

علی مبارکی
سمت : معاون بهبود تولیدات دامی
آدرس : بجنورد- بلوار مدرس - سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی - معاونت بهبود تولیدات دامی
تلفن مستقیم :32257998-058

تلفن داخلی:140-32254300-