شرح وظایف - شرح وظایف | شرح وظایف

شروع توزیع تخم نوغان در استان خراسان شمالی

با توجه به هماهنگی های به عمل آمده توزیع تخم نوغان با قیمت هر جعبه

اطلاعیه

شرح وظایف:

برآورد سرانه تولید پروتئین دامی استان و سرانه مصرف پروتئین دامی استان و اعلام آن به مدیریتهای تخصصی جهت برنامه ریزی و اقدامامات مقتضی

برنامه ریزی و نظارت بر پيگيري امور مرتبط با تسهيلات بانكي معاونت و دفاع از آن تا مرحله تصويب

ـ برنامه ریزی و نظارت بر توزيع شهرستانی تسهيلات بانكي زيربخش (سرمايه‌اي ـ سرمايه در گردش)

ـ برنامه ریزی و نظارت بر برآورد نرم پرداخت تسهيلات بانكي سرمايه‌اي و سرمايه در گردش جهت واحدهاي طيور و دام

ـ نظارت بر جمعبندي عملكرد طرحهاي عمراني ملي و استاني معاونت بهبود تولیدات دامی

ـ نظارت بر جمعبندي عملكرد تسهيلات بانكي توزيع شده از طريق شهرستانها و بانك

ـ تهیه گزارش های آماری از وضعیت تولیدات دام و طیور استان

- ارزیابی کلی برنامه های در دست اجرا از طریق بررسی های لازم وحضور در مناطق موردنظر وبازدیدهای دوره ای.

- شرکت در جلسات کمیسیون هماهنگی  و برنامه ریزی  دربخش دام و طیور و ارائه نظر درباره مسائل مطروحه