شرح وظایف ›› شرح وظایف

شروع توزیع تخم نوغان در استان خراسان شمالی

با توجه به هماهنگی های به عمل آمده توزیع تخم نوغان با قیمت هر جعبه

اطلاعیه

شرح وظایف:

برآورد سرانه تولید پروتئین دامی استان و سرانه مصرف پروتئین دامی استان و اعلام آن به مدیریتهای تخصصی جهت برنامه ریزی و اقدامامات مقتضی

برنامه ریزی و نظارت بر پيگيري امور مرتبط با تسهيلات بانكي معاونت و دفاع از آن تا مرحله تصويب

ـ برنامه ریزی و نظارت بر توزيع شهرستانی تسهيلات بانكي زيربخش (سرمايه‌اي ـ سرمايه در گردش)

ـ برنامه ریزی و نظارت بر برآورد نرم پرداخت تسهيلات بانكي سرمايه‌اي و سرمايه در گردش جهت واحدهاي طيور و دام

ـ نظارت بر جمعبندي عملكرد طرحهاي عمراني ملي و استاني معاونت بهبود تولیدات دامی

ـ نظارت بر جمعبندي عملكرد تسهيلات بانكي توزيع شده از طريق شهرستانها و بانك

ـ تهیه گزارش های آماری از وضعیت تولیدات دام و طیور استان

- ارزیابی کلی برنامه های در دست اجرا از طریق بررسی های لازم وحضور در مناطق موردنظر وبازدیدهای دوره ای.

- شرکت در جلسات کمیسیون هماهنگی  و برنامه ریزی  دربخش دام و طیور و ارائه نظر درباره مسائل مطروحه